2500 professionals in het sociale domein geschoold !

15 jun
De Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen heeft vanaf januari 2014 tot heden 2500 professionals in het sociale domein geschoold op de verschillende thema’s van de Big Five.?


De decentralisaties van de AWBZ en de jeugdzorg van Rijk naar Gemeenten waren de aanleiding voor Tinten Welzijnsgroep om medewerkers voor te bereiden op nieuwe taken en veranderende doelgroepen. Om in deze nieuwe werkelijkheid kwaliteit te kunnen blijven leveren heeft Tinten in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen een scholingsprogramma ontwikkeld rond de thema's: Jeugd, Ouderen, Licht Verstandelijk Beperkt, GGZ en Participatie, ook wel de Big Five genoemd. Het scholingsprogramma bestaat uit een basis- en een verdiepende scholing. De scholingen zijn praktijkgestuurd, dat wil zeggen dat de input voor onderwerpkeuze, problematiek, thema's en methodieken zijn gebaseerd op de dagelijkse praktijk van professionals. Diverse partners en kennisinstituten (GGZ Drenthe, Lentis, het NJi en REIK) hebben een aandeel gehad in de ontwikkeling en uitvoering van de scholing. Deelnemers die de scholing met succes afronden kunnen accreditatiepunten bijschrijven in het beroepsregister. Aangezien verbinden een belangrijke kernwaarde is van de Tinten Welzijnsgroep hebben ook talloze andere organisaties, ofwel ketenpartners in het sociale domein, deelgenomen aan de scholingen. Professionals die in of rond sociale – of gebiedsteams werken hebben veel profijt van de scholing.

Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een scholing op een zesde thema: Samenlevingsopbouw. Ook deze opzet zal bestaan uit een basis- en een verdiepend gedeelte. Uitgangspunt van de basisscholing is de gezonde vitale wijk. Deze scholingen zullen vanaf eind 2017 van start gaan voor medewerkers van Tinten Welzijnsgroep en in later stadium ook voor medewerkers van samenwerkingspartners.