Praktijkcomponent (module scholing SKJ-registratie)

Algemeen

Gedurende een half jaar gaat u leerwerkervaring opdoen in het werkveld door middel van stage, werk en/of vrijwilligers werk. Er wordt gewerkt aan competenties die zijn gebaseerd op de bouwstenen die landelijk zijn vastgesteld in de specifieke BOK (zit in Landelijk opleidingsdocument Sociaal Werk) en de voorwaarden die gesteld worden vanuit het SKJ.

Deze module is een onderdeel van de scholing
Beroepsregistratie Jeugd- en Gezinsprofessional (scholing SKJ-registratie)

Na het volgen van de module:

Heeft u een eigen visie ontwikkelt op opvoeding en ontwikkeling en maakt u vanuit deze visie contact met een jeugdige en zijn/haar opvoeders. U bent in staat risicofactoren te signaleren;
Kunt u een analyse maken over hoe een gezond systeem rond een kind of jongere functioneert en kunt u interventies plegen d.m.v. dialoog, specifieke gespreksvoering met kinderen en jongeren die gericht is op zelfregie en participatie;
Kunt u opvoeders en jeugdigen begeleiden bij culturele, levensbeschouwelijke en religieuze systemen van zingeving, evenals de culturele genderspecifieke en/of seksuele aspecten ervan en bent u hierbij gericht op het handelingsvermogen van mensen en hun netwerken;
  • Kunt u een analyse maken van de verbinding tussen jeugdigen, hun opvoeders, school, en andere jeugdinstellingen in de wijk, bent u hierbij gericht op versterken van sociale cohesie en inbedding en initieert op basis hiervan de informele en formele samenwerking in collectieve interventies;
  • Kunt u het gedrag van jeugdigen en hun opvoeders beïnvloeden door middel van het uitvoeren van passende interventies. U bouwt hiermee samen met jeugd aan sociale verdraagzaamheid (preventie van pesten, discriminatie, bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een jongere tot actief burgerschap);
  • Kunt u een plan ontwerpen op basis van kennis van de kenmerken van jeugdzorgproblematiek, de behandeling en begeleiding daarvan, specifieke benaderingswijzen of methodieken en wettelijke kaders en financiering. U werkt hierbij transparant, resultaatgericht en efficiënt;
  • Kunt u reflecteren op ervaringen door steeds te reflecteren op uw professionele ontwikkeling ten aanzien van complexe beroepssituaties, u koppelt deze aan de kernkwalificaties van de jeugdzorgwerker en toont zelfsturing in dit continue proces van reflecteren op eigen professioneel handelen;
  • Kunt u ethische afwegingen maken met gebruik van normatieve theorieën, (inter-) nationale beroepscodes en van hun discretionaire ruimte. U kunt de ethische overwegingen overbrengen naar de verschillende betrokkenen.