Jeugd- en Gezinsprofessional (module scholing SKJ-registratie)

AlgemeenIn de module Jeugd- en Gezinsprofessional wordt u cursisten opgeleid tot hoogwaardige jeugdzorgwerkers voor een werkveld dat, als gevolg van transitie van de jeugdzorg nog volop in beweging is. Er wordt in deze module gewerkt vanuit de specifieke BOK, behorend bij het landelijk uitstroomprofiel jeugdzorgwerker. Het denken vanuit de pedagogische civil society is het uitgangspunt van de module. Samenwerken met partners en vindt plaats in de jeugdhulpverlening met het oog op investeren in gezonde ontwikkeling, vroegtijdige signalering en ondersteunen van ouders en het bredere netwerk staan centraal.

Deze module is een onderdeel van de scholing
Beroepsregistratie Jeugd- en Gezinsprofessional (scholing SKJ-registratie)


Na het volgen van de module:

  • Heeft u kennis van de meldcode, beroepscode en richtlijnen binnen de jeugdhulp (Professionele standaarden);
  • Kunt u je een anamnese en begeleidingsplan/behandelplan opstellen;
  • Heeft u een eigen visie ontwikkelt op opvoeding en ontwikkeling van een jeugdige en maak je vanuit deze visie contact met een jeugdige en zijn/haar opvoeders;
  • Kunt u inventariseren en analyseren hoe een systeem van een kind of jeugdige functioneert;
  • Kunt u de verbinding tussen jeugdigen, opvoeders, school en organisaties in de wijk;
  • Kunt u een plan ontwerpen op basis van een anamnese, de kenmerken van jeugdzorgproblematiek, de behandeling en begeleiding daarvan, specifieke benaderingswijzen of methodieken en wettelijke kaders en financiering;
  • Kunt u het gebruik van effectieve e-health toepassingen op basis van onderzoek analyseren. Je weet deze toepassingen op een veilige manier te gebruiken en gericht in te zetten bij jeugdigen;
  • Kunt u samen met de jeugdige bouwen aan sociale verdraagzaamheid binnen de (digitale) samenleving;
  • Kunt u het gedrag van jeugdigen en hun opvoeders beïnvloeden door middel van het uitvoeren van passende interventies;
  • Kunt u reflecteren op je professionele ontwikkeling ten aanzien van complexe beroepssituaties en koppelt deze aan de kernkwalificaties van de jeugdzorgwerker.