Basistraining Participatie in het sociale domein

Algemeen

Deze training is ontwikkeld en wordt aangeboden in samenwerking met Tinten Training & Advies.

Vanaf januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Het doel van de wet is om meer mensen aan de slag te krijgen, ook mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente is verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben bij participatie. De verwachting is dat er een aanzienlijke groep mensen gaat zijn voor wie de komende jaren nog geen plaats is op de arbeidsmarkt. Toch is meedoen het streven. Gemeenten ontwikkelen daarom de komende jaren een brede participatievisie. De maatregelen van de Wet Werk en Bijstand verplichten gemeenten om beleid te formuleren aangaande tegenprestatie naar vermogen.

In de nieuwe WMO staat meedoen in de maatschappij centraal. Veelal gaat het om mensen die een uitkering hebben en dus ook onder de Participatiewet komen te vallen. Veel gemeenten zetten in op het vergroten van de eigen kracht van burgers. Tegenwoordig wordt meer en meer onderkend dat naast betaald werk ook andere vormen van maatschappelijke participatie van waarde zijn voor zowel het individu als de samenleving. Er wordt van iedere burger verwacht dat hij naar vermogen meedoet in de maatschappij en dit geldt ook voor groepen bewoners voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Hierin schuilt een 'nieuwe' opdracht voor het sociale domein. De veranderende wetgeving met de gevolgen voor burgers en sociaal werkers staat centraal in de basistraining.Na het volgen van de training:

  • Weet u wat de Participatiewet inhoudt en bent u op de hoogte van re-integratievoorzieningen en doelgroepen in de Participatiewet.
  • Heeft u globale kennis van schuldhulpverlening.
  • Weet u wat de positie van de vrijwilliger is bij het bevorderen en ondersteunen van maatschappelijke participatie.
  • Bent u in staat om relevante informatiebronnen te raadplegen en hierdoor uw wetskennis up to date te houden.