Master Healthy Ageing Professional (deeltijd/voltijd)

Algemeen

Je hebt een vak geleerd en bent daarin gericht op het bevorderen van gezondheid van mensen. Je beseft echter dat de huidige maatschappij om meer vraagt. Om mensen die over hun vakgebied heen kijken, die de samenwerking willen aangaan en die naar nieuwe oplossingen zoeken. Mensen die interprofessioneel willen samenwerken en verder denken over preventie, participatie, sport en bewegen.

Bij de masteropleiding Healthy Ageing Professional word je als professional opgeleid tot een ambitieuze change agent. Als change agent houd je je bezig met het anders positioneren en organiseren van gezondheid in de veranderende maatschappij. Het participeren (meedoen) in deze maatschappij en er positieve waarde uithalen staat hierbij centraal. Als Healthy Ageing Professional richt je je op gezondheid van mensen van alle leeftijden. Dit begint waar mensen dagelijks leven, werken en zich vermaken. Het gaat hierbij om een brede definitie van gezondheid gericht op het benutten van de eigen capaciteit en veerkracht.

De Hanzehogeschool Groningen leidt met deze unieke opleiding getalenteerde professionals op tot change agents voor de toekomstige maatschappij. Met de master Healthy Ageing Professional brengt de Hanzehogeschool praktijk, onderzoek én bedrijven samen om te werken aan verbetering van gezondheid en kiest nadrukkelijk voor een interprofessionele aanpak. Vraag een brochure aan, kom naar een voorlichtingsavond of informatieavond voor professionals.

Transitie naar Healthy Ageing

De zorg voor gezondheid is nu vooral in handen van professionals in de gezondheids- en welzijnszorg. De professional komt vaak pas in beeld als er problemen ontstaan of dreigen te ontstaan. De positieve waarde van gezondheid en de capaciteit van mensen om gezondheid zelf en met anderen te bewerkstelligen wordt amper aangesproken. De transitie naar Healthy Ageing verlegt het zwaartepunt van de zorg voor gezondheid van cure/care naar amplitie; het versterken van gezondheid.Deze transitie in denken en doen vraagt om professionals die zich bewust zijn van een sterk veranderende omgeving en de noodzaak om aan een duurzame maatschappij te werken.

Interdisciplinaire aanpak en co-creatie

Actief en gezond leven en participeren in de samenleving waren wellicht al belangrijke thema's tijdens je bacheloropleiding of in je huidige baan. De master Healthy Ageing Professional gaat verder. Tijdens deze opleiding leer je om te gaan met complexe vraagstukken waar aan de voorkant nog niet direct een oplossing is, en er dus ook geen vastgelegd stappenplan of richtlijn is die gevolgd kan worden.

Als Healthy Ageing Professional kijk je kritisch naar je eigen werkomgeving en professie. Je verkent de grenzen van je beroep en de organisatie waarin je werkt en bent in staat deze grenzen te doorbreken. Je gaat samen met alle betrokkenen op zoek naar creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Als Healthy Ageing Professional lever je een bijdrage aan de transitie naar Healthy Ageing door je eigen innovatie, door kennisdeling en het aangeven van mogelijkheden voor opschaling.

Omdat complexe vraagstukken niet monodisciplinair opgelost kunnen worden, zetten we studenten met verschillende achtergronden bij elkaar. Hierdoor kijk je al snel vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk en weet je die aan elkaar te verbinden. Dit doe je in co-creatie met de uiteindelijke gebruikers.

Competenties

De masteropleiding biedt een professioneel frame met daarin de oriëntatie op de volgende competenties:
1. Professionele identiteit
2. Kritische kennisopvatting en paradigma’s
3. Creativiteit in innovatieprocessen
4. Leiderschap in innovatieprocessen
5. Inrichten van innovatieprocessen
6. Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

De competentie Professionele identiteit vormt de basis voor de overige vijf competenties. Professionele identiteit kan gezien worden als een basisoriëntatie van de change agent. Alle competenties in samenhang maken dat je als professional je rol als change agent kan vervullen.

Uitgangspunt is dat het handelen als change agent niet is op te knippen in van tevoren te duiden kennis en vaardigheden. De competenties zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden en kunnen sturing bieden aan het levenslange leerproces van de change agent. Tijdens de opleiding wordt gewerkt vanuit het besef dat naast het profiel ook de persoonlijke en de professionele identiteit van mensen en een scala aan andere waarden, kennis en vaardigheden een belangrijke, bewuste en onbewuste, rol spelen.

Dit geldt voor de persoonlijke ontwikkeling als student maar is op de opleiding ook direct belangrijk in het proces van innovatie. Bij de complexe vraagstukken waar je als student aan gaat werken zijn veel betrokkenen met vaak even zoveel meningen en mogelijke theorieën. Het is de rol van de change agent om hierin tot wijze en gezamenlijke besluitvorming te komen. De competentie ‘kritische kennisopvatting en paradigma’s’ krijgt dan ook veel nadruk binnen de masteropleiding.

Learning by doing

Je gaat meteen aan de slag met een innovatieve praktijk¬opdracht in het werkveld. Je creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij stakeholders, toetst ideeën (prototypes), je onderzoekt, reflecteert en evalueert: je werkt aan de hand van 'learning by doing'.
Je gaat aan de slag met een eigen innovatievoorstel (veelal binnen de eigen organisatie) of aan de hand van een complex praktijkprobleem van instellingen en partners waarmee wij gelieerd zijn. Denk dan aan interessante instellingen en bedrijven als Revalidatie Friesland, Lentis en Menzis. Ook kunnen er vraagstukken komen vanuit projecten van het Centre of Expertise Healthy Ageing of andere netwerken.

Onderwijsvorm

Kern van de opleiding zijn de leergroepen waarin studenten aan de slag gaan met enerzijds de selectie en verwerking van theorie en anderzijds het delen en leren van elkaars innovatieopdrachten.