Zorg voor oncologische patiënt

Algemeen


Als professional in de eerste lijn* ziet u in uw dagelijkse werk in toenemende mate (ex) kankerpatiënten en hun familie. De groep patiënten die kanker overleeft groeit. Daarnaast zien we – ook bij deze groep patiënten - dat de vergrijzing toeneemt. De ziekte en de behandeling hebben op korte én lange termijn een grote invloed op het leven van deze patiënten. Voor de eerstelijnszorgprofessional is het daarom belangrijk zicht te hebben op de gezondheidsproblemen en de late na-effecten van kanker. Voor deze (ex)patiënten is een goede (na)zorg en follow-up van groot belang. Van de eerstelijnszorgprofessional vereist dit een (pro)actieve houding en een houding die gericht is op samenwerking met de formele en informele zorg.

* Verpleegkundige POH, PVH, wijkverpleegkundige en POH- GGZ.

Na het volgen van deze module

  • heeft u basiskennis (anatomisch en fysiologisch) van de meest voorkomende kankervormen.
  • heeft u actuele basiskennis van de werking van de verschillende therapievormen zoals o.a. chemotherapie, chirurgische therapie, hormonale therapie, targettherapie, immunotherapie, biologische therapie en experimentele behandelingen.
  • heeft u basiskennis van de bijwerkingen en complicaties op lange en korte termijn van de meest voorkomende kanker vormen.
  • bent u in staat in samenwerking met de huisarts (en andere professionals) in de praktijk een proactieve benadering vorm te geven en daarmee de nazorg en follow -up goed en gezamenlijk vorm te geven.
  • bent u in staat op basis van klinisch redeneren en/of palliatief redeneren de behoefte aan verpleegkundige en ondersteunende zorg vast te stellen.
  • bent u in staat zelfmanagement en eigen regie te ondersteunen bij de patiënt.
  • bent u in staat risico’s in te schatten en problemen vroegtijdig te signaleren.
  • bent u in staat palliatieve zorg en advance care planning in samenwerking met de huisarts en andere zorgprofessionals vorm te geven.