Familiezorg

Algemeen

Onder invloed van een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen heeft de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om te komen tot een ‘participatiesamenleving’. Dit is een samenleving waarin van burgers wordt verwacht dat zij participeren in de zorg voor hun oudere en/of zieke medemens. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de hulp van familie, naasten en vrijwilligers in de zorg voor chronisch zieken en ouderen. Voor professionals, ligt er een grote uitdaging om met families samen te werken en hen te begeleiden en te ondersteunen in de zorg voor hun familielid.
Een familiegerichte benadering is steeds meer een vereiste boven de traditionele, individuele benadering van alleen de patiënt.


Wat is familiezorg?

In de Notitie ‘Familiezorg in perspectief’(Exfam, 2016) wordt familiezorg omschreven als langdurige en intensieve zorg die niet is georganiseerd en die niet wordt gegeven in het kader van een hulpverlenend beroep. De zorg wordt verleend aan een zorgvrager door een of meer leden uit diens omgeving en vloeit rechtstreeks voort uit de sociale relatie. Het betreft zorg die zich afspeelt binnen de sociale dynamiek van een familie waarbij onderlinge relaties er altijd toe doen.
In de ontwikkeling van de participatiesamenleving krijgt u als professional steeds meer te maken met de familie rondom de cliënt/patiënt. Van zowel zorgvrager als familie wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk zelf gaan doen. Maar willen zij dat wel? Kunnen zij dat wel? Relaties binnen een familie kunnen behoorlijk verstoord zijn en families kunnen overbelast raken.
Hoe gaat u daarover in gesprek met de cliënt/patiënt en diens familie? Wat is een goede manier en hoe houdt u aandacht voor de onderlinge relaties binnen die familie?
N.B Waar wij de term familiezorg gebruiken kunt u ook mantelzorg lezen.


Na het volgen van deze introductietraining:

  • Bent u zich bewust van uw eigen overtuigingen en ‘grondslagen’ als het gaat om zorg en de rol van familie daarbinnen;
  • Bent u zich bewust van de veranderende rol en positie van familie in het huidige gezondheidszorgsysteem;
  • Bent u zich bewust van de impact die ziekte en zorgafhankelijkheid kunnen hebben op het familiesysteem en de noodzaak tot ondersteuning en begeleiding om met deze situatie te leren omgaan;
  • Hebt u kennis over de uitgangspunten en basisprincipes van familiezorgondersteuning;
  • Hebt u kennis over thema’s die van belang zijn bij het ondersteunen van families die te maken krijgen met zorg;
  • Hebt u kennis over familiestructuren, familiefunctioneren en hoe u dat in kaart kunt brengen;
  • Hebt u kennis over het begrip zorgtriade in relatie tot samenwerking tussen patiënt, familie en verpleegkundige.